Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đoàn Thế Giáp
Hoàn thiện công tác Quản lý, duy tu thường xuyên hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tại Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh /Đoàn Thế Giáp. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
96 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận về Quản lý, duy tu thường xuyên hệ thống chiếu sáng công cộng; Thực trạng công tác Quản lý, duy tu thường xuyên hệ thống chiếu sáng công cộng tại Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh; Giải pháp hoàn thiện công tác Quản lý, duy tu thường xuyên hệ thống chiếu sáng công cộng tại Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới
1.Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh2.Quản lý, duy tu thường xuyên3.Hệ thống chiếu sáng công cộng
1.Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh
KT9858

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009858;