Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Võ Nguyễn Trường Giang
Hoàn thiện công tác thanh quyết toán hợp đồng xây dựng tại công ty TNHH Xây dựng Bình Định :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng /Võ Nguyễn Trường Giang. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
91 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận về công tác thanh quyết toán hợp đồng xây dựng; Công tác thanh quyết toán hợp đồng xây dựng tại công ty TNHH Xây dựng Bình Định; Giải pháp hoàn thiện công tác thanh quyết toán hợp đồng xây dựng tại công ty TNHH Xây dựng Bình Định
1.Thanh quyết toán2.Hợp đồng xây dựng3. Công ty TNHH Xây dựng Bình Định
1.Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh
KT9857

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009857;