Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Vũ Thị Thùy Linh
Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực vận tải của công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội :Luận văn thạc sỹ ngành Tổ chức và quản lý vận tải /Vũ Thị Thùy Linh. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
95 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan về công tác phát triển nguồn nhân lực trong ngành đường sắt; Phân tích đánh giá nguồn nhân lực vận tải của công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội; Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực vận tải của công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội
1.Phát triển nguồn nhân lực2. Nguồn nhân lực vận tải3.Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương
KT9855

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009855;