Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Đình Vang
Nghiên cứu, đề xuất phương pháp xử lý nền đất yếu cho đường đầu cầu kênh Xáng - Tỉnh Sóc Trăng, dự án xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Nguyễn Đình Vang; Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Du. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
99 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD, Phụ lục
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan về đất yếu và các biện pháp xử lý nền đất yếu; Điều kiện tự nhiên và tổng quan về công trình đường đầu cầu kênh quản lộ Phụng Hiệp - Tỉnh Sóc Trăng, dự án xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng
1.Xử lý nền đất yếu2.Đường đầu cầu kênh Xáng3.Tỉnh Sóc Trăng4.Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Du
CT9851

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009851;