Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Bùi Ngọc Dũng
Hệ điều hành Windows server /Bùi Ngọc Dũng (C.b); Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Trần Hiếu. -H. :Giao thông Vận tải,2023
219 tr. ;27 cm
Nội dung tài liệu bao gồm: Giới thiệu và cài đặt hệ điều hành windows server; Quản trị active directory; Quản trị chính sách nhóm; Cấu hình Window server; Cấu hình dịch vụ DHCP; Cấu hình dịch vụ DNS; Cấu hình định tuyến và truy cập từ xa
1.Hệ điều hành Windows server2.Quản trị active directory3.Quản trị chính sách nhóm4.Cấu hình Window server5.Cấu hình dịch vụ DHCP6.Cấu hình dịch vụ DNS7. Cấu hình định tuyến8.Truy cập từ xa
1.Nguyễn Thanh Toàn2.Nguyễn Trần Hiếu
005.4BU- D

Nơi yêu cầu

75/75
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: CNTT
Mã xếp giá
D.010460;D.010461;M.027781;M.027782;M.027783;M.027784;M.027785;M.027786;M.027787;M.027788;M.027789;M.027790;M.027791;M.027792;M.027793;M.027794;M.027795;M.027796;M.027797;M.027798;M.027799;M.027800;M.027801;M.027802;M.027803;M.027804;M.027805;M.027806;M.027807;M.027808;M.027809;M.027810;M.027811;M.027812;M.027813;M.027814;M.027815;M.027816;M.027817;M.027818;M.027819;M.027820;M.027821;M.027822;M.027823;M.027824;M.027825;M.027826;M.027827;M.027828;M.027829;M.027830;M.027831;M.027832;M.027833;M.027834;M.027835;M.027836;M.027837;M.027838;M.027839;M.027840;M.027841;M.027842;M.027843;M.027844;M.027845;M.027846;M.027847;M.027848;M.027849;M.027850;M.027851;M.027852;M.027853;