Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Cao Minh Quý
Kỹ thuật môi trường giao thông /Cao Minh Quý (C.b); Ngô Quang Dự, Nguyễn Thị Yến Liên. -H. :Giao thông Vận tải,2023
227 tr. ;27 cm
Nội dung tài liệu bao gồm:Tổng quan về môi trường giao thông vận tải; Giảm thiểu ô nhiễm không khí do giao thông vận tải; Giảm thiểu tiếng ồn và rung động do giao thông vận tải; Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước do giao thông vận tải; Bảo vệ mối trường đất và cảnh quan trong giao thông vận tải; Giảm thiểu ảnh hưởng của giao thông vận tải đến môi trường xã hội; Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại trong giao thông vận tải; Các quy chuẩn và tiêu chuẩn trong quản lý môi trường giao thông
1.Môi trường giao thông vận tải2. Giảm thiểu ô nhiễm không khí3.Giảm thiểu tiếng ồn4. Giảm rung động5.Quản lý chất thải
1.Ngô Quang Dự2.Nguyễn Thị Yến Liên
628.4CA - Q

Nơi yêu cầu

27/27
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
D.010458;D.010459;M.027756;M.027757;M.027758;M.027759;M.027760;M.027761;M.027762;M.027763;M.027764;M.027765;M.027766;M.027767;M.027768;M.027769;M.027770;M.027771;M.027772;M.027773;M.027774;M.027775;M.027776;M.027777;M.027778;M.027779;M.027780;