Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Doãn Thị Nội
Bài tập thuỷ lực /Doãn Thị Nội (C.b); Mai Quang Huy, Nguyễn Thanh Nga, Nguyễn Đăng Phóng. -H. :Giao thông Vận tải,2023
227 tr. ;27 cm
Nội dung tài liệu bao gồm: Thuỷ lực tĩnh học; Cơ sở động học hoá chất; Động lực học hoá chất; Dòng chảy có áp trong đường ống: Dòng chảy ổn định trong kênh hở; Nối tiếp và tiêu năng ở hạ lưu công trình
1.Mai Quang Huy2.Nguyễn Thanh Nga3.Nguyễn Đăng Phóng
627.076DO - N

Nơi yêu cầu

29/100
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
D.010456;D.010457;M.027658;M.027659;M.027660;M.027661;M.027662;M.027663;M.027664;M.027665;M.027666;M.027667;M.027668;M.027669;M.027670;M.027671;M.027672;M.027673;M.027674;M.027675;M.027676;M.027677;M.027678;M.027679;M.027680;M.027681;M.027682;M.027683;M.027684;M.027685;M.027686;M.027687;M.027688;M.027689;M.027690;M.027691;M.027692;M.027693;M.027694;M.027695;M.027696;M.027697;M.027698;M.027699;M.027700;M.027701;M.027702;M.027703;M.027704;M.027705;M.027706;M.027707;M.027708;M.027709;M.027710;M.027711;M.027712;M.027713;M.027714;M.027715;M.027716;M.027717;M.027718;M.027719;M.027720;M.027721;M.027722;M.027723;M.027724;M.027725;M.027726;M.027727;M.027728;M.027729;M.027730;M.027731;M.027732;M.027733;M.027734;M.027735;M.027736;M.027737;M.027738;M.027739;M.027740;M.027741;M.027742;M.027743;M.027744;M.027745;M.027746;M.027747;M.027748;M.027749;M.027750;M.027751;M.027752;M.027753;M.027754;M.027755;