Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Tuấn Hiệp
Khoa học phát triển bền vững /Trần Tuấn Hiệp (C.b); Trần Vũ Tuấn Phan, Hoàng Thị Thanh Nhàn. -H. :Giao thông Vận tải,2023
191 tr. ;27 cm
Nội dung tài liệu bao gồm: Bối cảnh; Khái niệm; Chương trình nghị sự Rio 1992 PTBV; Phát triển bền vững thế kỷ 21; Đánh giá phát triển bền vững; Chiến lược phát triển bền vững
1.Phát triển bền vững2.Chương trình nghị sự Rio 1992 PTBV3. Phát triển bền vững thế kỷ 21
1.Trần Vũ Tuấn Phan2.Hoàng Thị Thanh Nhàn
303.4TR - H
73000

Nơi yêu cầu

27/27
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.010454;D.010455;M.027633;M.027634;M.027635;M.027636;M.027637;M.027638;M.027639;M.027640;M.027641;M.027642;M.027643;M.027644;M.027645;M.027646;M.027647;M.027648;M.027649;M.027650;M.027651;M.027652;M.027653;M.027654;M.027655;M.027656;M.027657;