Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lê Văn Học
Hướng dẫn thiết kế môn học kết cấu và tính toán đoàn tàu Metro /Lê Văn Học (C.b); Nguyễn Trung Hiếu. -H. :Giao thông Vận tải,2022
299 tr. ;27 cm
Nội dung tài liệu bao gồm: Khái niệm và các vấn đề chung; Thiết kế và tính toán độ bền các bộ phận của giá chuyển hướng; Thiết kế và tính toán bệ xe; Thiết kế tính toán thùng xe
1.Tính toán độ bền2.Giá chuyển hướng3.Thiết kế và tính toán bệ xe4.Thiết kế tính toán thùng xe
1.Nguyễn Trung Hiếu
625.21LE - H
60000

Nơi yêu cầu

27/27
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Cơ khí
Mã xếp giá
D.010452;D.010453;M.027608;M.027609;M.027610;M.027611;M.027612;M.027613;M.027614;M.027615;M.027616;M.027617;M.027618;M.027619;M.027620;M.027621;M.027622;M.027623;M.027624;M.027625;M.027626;M.027627;M.027628;M.027629;M.027630;M.027631;M.027632;