Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phạm Văn Ký
Nền đường sắt /Phạm Văn Ký (C.b); Lê Quang Hưng, Phạm Thị Loan. -H. :Giao thông Vận tải,2022
375 tr. ;27 cm
Nội dung tài liệu bao gồm: Cấu tạo nền đường; Lớp đệm cơ sở nền đường và cấu tạo đường sắt tốc độ cao; Phân tích ổn định và thiết kế nền đường; Thiết kế tường chắn đất; Nền đường khu vực đất yếu; Nền đường đặc biệt
1.Nền đường2. Lớp đệm cơ sở3.Đường sắt tốc độ cao4.Phân tích ổn định5. thiết kế nền đường6.Thiết kế tường chắn đất7.Nền đường khu vực đất yếu8.Nền đường đặc biệt
1.Lê Quang Hưng2.Phạm Thị Loan
625.1PH - K
75000

Nơi yêu cầu

27/27
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
D.010450;D.010451;M.027583;M.027584;M.027585;M.027586;M.027587;M.027588;M.027589;M.027590;M.027591;M.027592;M.027593;M.027594;M.027595;M.027596;M.027597;M.027598;M.027599;M.027600;M.027601;M.027602;M.027603;M.027604;M.027605;M.027606;M.027607;