Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lê THị Huỳnh Như
Nghiên cứu chế tạo bê tông bền biển sử dụng vật liệu địa phương tỉnh Bình Thuận :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Lê THị Huỳnh Như. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
78 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan về vật liệu địa phương làm đường giao thông nông thôn khu vực duyên hải Nam Trung bộ; Vật liệu chế tạo bê tông xi măng bền biển và phương pháp nghiên cứu; Đề xuất các dạng kết cấu mặt đường bê tông xi măng bền biển sử dụng vật liệu địa phương thôn khu vực Nam Trung bộ
1.Bê tông bền biển2.Vật liệu địa phương3.Tỉnh Bình Thuận
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Hữu Bằng2. PGS. TS. Nguyễn Thanh Sang
CT9829

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009829;