Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Vương Quang Hưng
Nghiên cứu, ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) cho công tác thiết kế, thi công, quản lý, vận hành công trình tuyến đường chính Trần Bạch Đằng và Bùi Thiện Ngộ trong khu đô thị mới Thủ Thiêm - thành phố Hồ Chí Minh :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Vương Quang Hưng. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
99 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan Nghiên cứu, ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) cho công tác thiết kế, thi công, quản lý, vận hành công trình đường ô tô và hạ tầng kỹ thuật; Xây dựng mô hình thông tin công trình (BIM) cho công tác thiết kế, thi công, quản lý, vận hành công trình tuyến đường chính Trần Bạch Đằng và Bùi Thiện Ngộ trong khu đô thị mới Thủ Thiêm - thành phố Hồ Chí Minh; Giải pháp môi trường dữ liệu chung và quản lý vận hành công trình
1.Mô hình thông tin công trình (BIM)2.Thiết kế, thi công, quản lý, vận hành công trình3.Tuyến đường chính Trần Bạch Đằng và Bùi Thiện Ngộ4.Khu đô thị mới Thủ Thiêm
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Văn Bách
CT9827

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009827;