Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phạm Nguyễn Huy Hoàng
Đánh giá kết cấu áo đường dự án đầu tư xây dựng một số tuyến đường cao tốc ở phía nam trong giai đoạn 2020-2025 theo phương pháp cơ học thực nghiệm :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Phạm Nguyễn Huy Hoàng. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
81 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan về áo đường mềm và các phương pháp thiết kế kết cấu áo đường mềm; Tính toán kết cấu áo đường dự án đầu tư xây dựng một số tuyến đường cao tốc ở phía nam trong giai đoạn 2020-2025 theo tieu chuẩn Việt Nam; Đánh giá kết cấu áo đường dự án đầu tư xây dựng một số tuyến đường cao tốc ở phía nam trong giai đoạn 2020-2025 theo phương pháp cơ học thực nghiệm
1.Kết cấu áo đường2. Dự án đầu tư xây dựng3.Đường cao tốc ở phía nam4.Phương pháp cơ học thực nghiệm
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Du
CT9826

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009826;