Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Bùi Văn Thắng
Nghiên cứu xử lý nền đắp trên đất yếu bằng phương pháp cọc đất gia cố xi măng cho sân đỗ máy bay Cảng hàng không quốc tế Vinh :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Bùi Văn Thắng. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
71 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
ội dung luận văn bao gồm: Tổng quan về đất yếu và các giải pháp xử lý nền đất yếu; Hiện trạng cảng hàng không quốc tế Vinh , Nghệ An và biện pháp xử lý nền đất yếu bằng cọc đất gia cố xi măng; Nghiên cứu xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cọc đất gia cố xi măng cho sân đỗ máy bay Cảng hàng không quốc tế Vinh
1.Xử lý nền đất yếu2.Phương pháp cọc đất gia cố xi măng3.Sân đỗ máy bay Cảng hàng không quốc tế Vinh
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lã Văn Chăm
CT9825

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009825;