Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Viết Sĩ
Nghiên cứu sử dụng phụ gia Nano Graphene để giảm thiểu hằn lún vệt bánh xe cho mặt đường bê tông nhựa :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Nguyễn Viết Sĩ. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
82 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan về vật liệu bê tông nhựa và tổng quan về vật liệu Nano Graphene để gia cường cho bê tông nhựa; Cơ sở khoa học và phương pháp nghiên cứu, đánh giá kết quả; Đánh giá khả năng sử dụng Nano Graphene để giảm thiểu hằn lún vệt bánh xe cho mặt đường
1.Nano Graphene2.Hằn lún vệt bánh xe3.Mặt đường4. Vật liệu bê tông nhựa
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Văn Bách
CT9824

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009824;