Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Duy Thạch
Nghiên cứu chế tạo bê tông cát đỏ kèm lượng tro bay cao có sức kháng xâm nhập Ion cao sử dụng vật liệu Nam Trung bộ :Luận văn thạc sỹ ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông /Nguyễn Duy Thạch. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
84 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan về bê tông xi măng nhiều tro bay; Nghiên cứu trong phòng xác định tính chất cơ học, sưc skhangs và hệ số khuếch tán Clorua của bê tông cát đỏ hàm lượng tro bay cao; Dự báo tuổi thọ công trình các kết cấu bê tông cốt thép sử dụng cát đỏ hàm lượng tro bay cao do xâm nhập Ion Clorua ở môi trường biển
1.Tuổi thọ công trình2.Kết cấu bê tông cốt thép3.Cát đỏ4.Hàm lượng tro bay cao5.Ion Clorua
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Phước Minh
CT9823

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009823;