Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Tiến Việt
Nghiên cứu ứng dụng Stone Matrix Asphalt (SMA) cho kết cấu mặt đường sân bay ở Việt nam :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Nguyễn Tiến Việt. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
117 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan về Stone Matrix Asphalt (SMA) cho kết cấu mặt đường sân bay; Nghiên cứu thực nghiệm thiết kế thành phần hỗn hợp SMA; Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá một số tính năng hốn hợp SMA dùng cho kết cấu mặt đường sân bay
1.Stone Matrix Asphalt (SMA)2.Kết cấu mặt đường sân bay
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lã Văn Chăm
CT9822

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009822;