Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Ngọc Đường
Xây dựng mô hình BIM phục vụ bước thiết kế thi công từ hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án hạ tầng giao thông kết nối trung tâm thành phố Trà Vinh, huyện Châu Thành, Càng Long với Quốc lộ 60 và Quốc lộ 53 (thực hiện thí điểm đoạn 2 bao gồm 1 km đường và hạ tầng kỹ thuật đi kèm) :Luận văn thạc sỹ ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông /Nguyễn Ngọc Đường. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
88 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan về tình hình áp dụng công nghệ BIM cho dự án; Xây dựng mô hình BIM phục vụ bước thiết kế thi công từ hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án hạ tầng giao thông kết nối trung tâm thành phố Trà Vinh, huyện Châu Thành, Càng Long với Quốc lộ 60 và Quốc lộ 53 (thực hiện thí điểm đoạn 2 bao gồm 1 km đường và hạ tầng kỹ thuật đi kèm); Đánh giá hiệu quả việc áp dụng BIM cho dự án
1.Xây dựng mô hình BIM2.Thiết kế thi công3.Hồ sơ thiết kế4.Hạ tầng giao thông5.Thành phố Trà Vinh6.Huyện Châu Thành7.Càng Long
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Văn Bách2. TS. Ngô Thanh Thủy
CT9821

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009821;