Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Duy Hưng
Nghiên cứu, ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) cho quản lý, vận hành công trình đường ô tô và hạ tầng kỹ thuật của “công trình xây dựng đường phía bờ nam sông Ông Đốc nối vào Quốc lộ 1A” ở tỉnh Cà Mau :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Trần Duy Hưng. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
89 tr. ;30 cm
Nội dung của tài liệu : Tổng quan nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) cho quản lý, vận hành công trình đường ô tô và hạ tầng kỹ thuật; Xây dựng mô hình thông tin công trình (BIM) cho công trình đường ô tô và hạ tầng kỹ thuật của công trình xây dựng đường phía bờ nam sông Ông Đốc nối vào quốc lộ 1A ở tỉnh Cà Mau; Xây dựng chương trình ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) vào quản lý, vận hành công trình đường ô tô và hạ tầng kỹ thuật của công trình xây dựng đường phía bờ nam sông Ông Đốc nối vào quốc lộ 1A ở tỉnh Cà Mau
1.Mô hình thông tin công trình2.BIM3. Công trình đường ô tô4.Hạ tầng kỹ thuật 5.sông Ông Đốc6.Tỉnh Cà Mau
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Văn Bách2. Ts. Ngô Thanh Thủy
CT9820

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009820;