Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Hoàng Thanh Huy
Nghiên cứu công nghệ Neoweb gia cố mái Taluy đường đầu cầu sông Dinh, khu công nghiệp đô thị & sân Gold Châu Đức, Tỉnh bà Rịa - Vũng tàu :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Hoàng Thanh Huy. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
98 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bà rịa - Vũng tàu và dự án khu công nghiệp đô thị & sân gold Châu Đức; Giới thiệu công nghệ xử lý nền đường đắp và giải pháp công nghệ Neoweb; Nghiên cứu công nghệ Neoweb gia cố mái Taluy đường đầu cầu sông Dinh, khu công nghiệp đô thị & sân Gold Châu Đức, Tỉnh bà Rịa - Vũng tàu
1.Công nghệ Neoweb:Gia cố mái Taluy2.Đường đầu cầu sông Dinh3.Khu công nghiệp đô thị & sân Gold Châu Đức
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Phước Minh
CT9819

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009819;