Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Bình An
Nghiên cứu bê tông xi măng sử dụng phụ gia Nano SiO2 và tro bay ứng dụng trong xây dựng mặt đường ô tô :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Nguyễn Bình An. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
75 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan về vật liệu Nano SiO2 và tro bay sử dụng làm phụ gia cho bê tông xi măng trong xây dựng công trình; Thiết kế thành phần bê tông xi măng sử dụng phụ gia kết hợp Nano SiO2 và tro bay; Đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật đối với mặt đường bê tông xi măng sử dụng Nano SiO2 và tro bay
1.Nano SiO2 và tro bay2.Mặt đường bê tông xi măng3.Phụ gia4.Tro bay
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Hữu Bằng
CT9818

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009818;