Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Chí Nhân
Nghiên cứu sử dụng phụ gia Nano Graphene để tăng cường các chỉ tiêu nhựa đường 60/70 trong xây dựng đường ô tô :Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Nguyễn Chí Nhân. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
82 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan về vật liệu Nano Graphene, tổng quan về vật liệu nhựa đường 60/70; Cơ sở khoa học để sử dụng phụ gia Nano Graphene vào nhựa đường 60/70 để ứng dụng vào mặt đường ô tô; Kiểm tra đánh giá vật liệu nhựa đường đầu vào quy trình chế tạo mẫu nhựa đường
1.Vật liệu nhựa đường2.Nano Graphene3.Nhựa đường 60/70
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Văn Bách
CT9817

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009817;