Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Như Thùy
Hoàn thiện công tác lập dự toán xây dựng công trình tại Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Cao Cường Hoàng Sơn :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng /Nguyễn Như Thùy. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
67 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung tài liệu: Cơ sở lý luận chung về công tác lập dự toán xây dựng công trình; Thực trạng công tác lập dự toán xây dựng công trình tại công trình tại Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Cao Cường Hoàng Sơn; Giải pháp hoàn thiện công tác lập dự toán xây dựng công trình tại công trình tại Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Cao Cường Hoàng Sơn
1.Lập dự toán xây dựng2.Xây dựng công trình3.Công trình tại Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Cao Cường Hoàng Sơn
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Đình Thục
KT9816

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009816;