Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Kittel, W.
Soft multihadron dynamics /W. Kittel, E.A. De Wolf. -Singapore :World Scientific,2005
652 tr. ;24 cm
1.Particles2.Nuclear physics3.Quantum chromodynamics4.Hadrons5.Multiplicity
1.E.A. De Wolf
539.7KI - W
981-256-295-8

Nơi yêu cầu

3/3
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Cơ bản
Mã xếp giá
D.010148;D.010149;D.010449;