Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Whalley, John
China's trade, exchange rate and industrial policy structure.Vol.2 :The Tricontinental series on Global economic Issues /editor, John Whalley. -Singapore :World Scientific,2013
356 tr. ;24 cm
The tricontinental series on global economic issues
1.Economic policy2.Economic conditions3.China4.Industrial policy
382.0951WH - J
978-981-4401-87-6

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.010146;D.010147;