Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Cucker, F.
The collected papers of Stephen Smale.Vol.3 /edited by F. Cucker, R. Wong. -Singapore; New Jersey; London; Hong Kong,2000
1677 tr. ;25 cm
1.Computer science2.Economics3.Mathematics
1.R. Wong
510CU - F
9810249934

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Cơ bản
Mã xếp giá
D.010134;D.010135;