Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Võ Minh Khoa
Nghiên cứu sử dụng cát hạt mịn khai thác trên sông Tiền để sản xuất bê tông xi măng làm mặt đường ô tô ở tỉnh An Giang :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Võ Minh Khoa. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
87 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan về tình hình nghiên cứu sử dụng cát hạn mịn làm mặt đường bê tông xi măng; Tổng quan về hạ tầng giao thông tỉnh An Giang và tình hình khai thác sử dụng nguồn tài nguyên cát sông Tiền; Nghiên cứu thực nghiệm sử dụng cát hạt mịn khai thác trên sông Tiền sản xuất bê tông xi măng làm mặt đường ô tô ở tỉnh An Giang
1.Cát hạt mịn2.Cát khai thác3.Sông Tiền4.Sản xuất bê tông xi măng5.mặt đường ô tô6.Tỉnh An Giang
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Du
CT9705

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009705;