Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Ngọc Tuấn
Nghiên cứu lựa chọn giải pháp xử lý nền đất yếu xây dựng hệ thống tuyến cống đường bao quận 2 thành phố Hồ Chí Minh :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Nguyễn Ngọc Tuấn. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
99 tr. ;30 cm
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan đất yếu và các giải pháp xử lý nền đất yếu; Tính toán và xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cọc xi măng đất và phương pháp cọc cát đầm chặt; Áp dụng tính toán và xử lý nền đất yếu bằng cọc xi măng đất xử lý nền móng cống - ứng dụng cho dựu án XL-01 xây dựng hệ thống cống bao thoát nước thải tại thành phố Hồ Chí Minh
1.Xử lý nền đất yếu2.Hệ thống tuyến cống3.Đường bao quận 2
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Kim Đăng
CT9704

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009704;