Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Phi Long
Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao an toàn giao thông tại nút giao ngã tư Đình thuộc quốc lộ 1A, TP. Hồ Chí Minh :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố Tp. Hồ Chí Minh /Trần Phi Long. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
96 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan về nút giao thông; Hiện trạng giao thông tại nút giao ngã tư Đình; Phương án nâng cao an toàn giao thông nút giao ngã tư Đình
1.An toàn giao thông2.Nút giao3.Ngã tư Đình
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Văn Bách
CT9703

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009703;