Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Văn Huyến
Nghiên cứu lựa chọn giải pháp xử lý nền đất yếu nút giao hương lộ 2 với đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Trần Văn Huyến. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
109 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan về đất yếu và các giải pháp xử lý nền đất yếu; Giới thiệu giải pháp xử lý nền đất yếu bằng cọc đất gia cố, bấc thấm, giếng cát; Nghiên cứu lựa chọn giải pháp xử lý đất yếu nút giao Hương lộ 2 với đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây
1.Xử lý nền đất yếu2.Cao tốc Long Thành - Dầu Giây
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Văn Bách
CT9701

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009701;