Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Hoàng Tuấn
Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổ chức giao thông tại nút giao Quốc lộ 1 và Tô Ngọc Vân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Nguyễn Hoàng Tuấn. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
20 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Giới thiệu chung hạ tầng giao thông đường bộ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh và đặc điểm tuyến quốc lộ 1 và tuyến đường Tô Ngọc Vân; Lý thuyết tính toán khả năng thông hành tại nút giao; Đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại nút giao
1.Tổ chức giao thông2.Nút giao quốc lộ 13.Đường Tô Ngọc Vân
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Phước Minh
CT9700

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009700;