Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Hoàng Vũ
Đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật khi sử dụng xỉ thép làm cốt liệu sản xuất bê tông đầm lăn làm mựt đường giao thông nông thôn ở Bà Rịa - Vũng Tàu :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Nguyễn Hoàng Vũ. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
84 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan về tình hình nghiên cứu và ứng dụng bê tông đầm lăn cốt liệu xỉ thép trong xây dựng mặt đường giao thông nông thôn tại Bà Rịa - Vũng Tàu; Cơ sở lý thuyết, vạt liệu chế tạo và phương pháp thiết kế bê tông đầm lăn; Nghiên cứu thực nghiệm và đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật khi sử dụng xỉ thép làm cốt liệu sản xuất bê tông đầm lăn làm mặt đường giao thông nông thôn ở Bà Rịa - Vũng Tàu
1.Xỉ thép2.Cốt liệu sản xuất bê tông đầm lăn3.Giao thông nông thôn4.Mặt đường giao thông
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Đức Trọng
CT9698

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009698;