Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Vinh Khánh Toàn
Giải pháp hoàn thiện quản lý hoạt động mua sắm trang thiết bị tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý kinh tế /Nguyễn Vinh Khánh Toàn. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
77 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý mua sắm trang thiết bị y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập; Thực trạng công tác quản lý hoạt động mua sắm trang thiết bị tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh; Giải pháp hoàn thiện quản lý hoạt động mua sắm trang thiết bị tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh
1.Quản lý thiết bị2.Mua sắm trang thiết bị3.Viện Pasteur
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đăng Quang
KT9697

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009697;