Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Ngô Quốc Trọng
Giải pháp hoàn thiện tổ chức, quản lý phòng khám đa khoa tại công ty cổ phần bệnh viện Y Sài Gòn :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý kinh tế /Ngô Quốc Trọng. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
101 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận chung về tổ chức, quản lý phòng khám đa khoa; Thực trạng tổ chức, quản lý phòng khám đa khoa tại công ty cổ phần bệnh viện Y Sài Gòn; Giải pháp hoàn thiện tổ chức, quản lý phòng khám đa khoa tại công ty cổ phần bệnh viện Y Sài Gòn
1.Tổ chức quản lý2.Phòng khám đa khoa3.Bệnh viên Y Sài Gòn
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Dương Hữu Tuyến
KT9696

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009696;