Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Nam Hà
Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý dự án hạ tầng I thuộc tổng công ty hạ tầng mạng :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý kinh tế /Trần Nam Hà. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
90 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Lý luận về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại ban quản lý dự án; Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại ban quản lý dự án hạ tầng I; Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý dự án hạ tầng I
1.Quản lý dự án2.Dự án đầu tư3.Ban quản lý dự án hạ tầng I
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Trọng Tích
KT9695

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009695;