Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Quốc Cường
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của đội thanh tra địa bàn Quận 6 - Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý kinh tế /Nguyễn Quốc Cường. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
105 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; Thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của đội thanh tra địa bàn Quận 6 thành phố Hồ Chí Minh; Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của đội thanh tra địa bàn Quận 6
1.Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức2.Đội thanh tra địa bàn quận 63.Sở xây dựng
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Trọng Tích
KT9694

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009694;