Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý kinh tế /Nguyễn Thị Quỳnh Trang. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
107 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan lý luận về đầu tư nước ngoài và thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp; Thực trạng thu hút đầu tư nước ngoài vào các KCN thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020; Giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025
1.Thu hút vốn đầu tư2.Đầu tư nước ngoài3.Khu công nghiệp
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đăng Quang
KT9693

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009693;