Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Văn Hải
Giải pháp hoàn thiện công tác bán hàng tại công ty dịch vụ Mobifone khu vực 2 :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý kinh tế /Nguyễn Văn Hải. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
103 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận chung về công tác bán hàng; Thực trạng công tác bán hàng tại công ty dịch vụ Mobifone khu vực 2; Giải pháp hoàn thiện công tác bán hàng tại công ty dịch vụ Mobifone khu vực 2
1.Công tác bán hàng2.Dịch vụ Mobifone3.Doanh thu sản phẩm
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Dương Hữu Tuyến
KT9692

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009692;