Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lê Thị Thanh Huyền
Giải pháp hoàn thiện quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công tại chi cục thuế quận Bình Thạnh :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý kinh tế /Lê Thị Thanh Huyền. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
126 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công; Thực trạng quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công tại chi cục thuế quận Bình Thạnh; Giải pháp hoàn thiện quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công tại chi cục thuế quận Bình Thạnh
1.Quản lý thuế thu nhập cá nhân2.Tiền lương3.Tiền công4.Chi cục thuế quận Bình Thạnh
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đăng Quang
KT9691

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009691;