Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Bùi Quốc Huy
Gải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý kinh tế /Bùi Quốc Huy. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
117 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp; Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV; Giải pháp nang cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV
1.Hiệu quả sử dụng vốn2.Vốn kinh doanh3.Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Dương Hữu Tuyến
KT9690

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009690;