Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lê Thị Yến
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế tại chi cục thuế Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý kinh tế /Lê Thị Yến. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
86 tr. ;30 cm
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận quản lý nợ thuế tại chi cục thuế; Thực trạng công tác quản lý nợ thuế tại chi cục thuế quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh; Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế tại chi cục thuế Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
1.Quản lý nợ thuế2.Chi cục thuế Quận Bình Thạnh
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Trọng Tích
KT9689

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009689;