Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trương Thành Nam
Giải pháp hoàn thiện công tác phân quyền quản lý tại tổng công ty công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý kinh tế /Trương Thành Nam. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
87 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận về phân quyền quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước; Thực trạng công tác phân quyền quản lý đối với tỏng công ty công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV; Một số giải pháp hoàn thiện công tác phân quyền quản lý đối với tổng công ty công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV
1.Phân quyền quản lý2.Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn3.Tổ chức bộ máy
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Trọng Tích
KT9688

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009688;