Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Kinh Thuận Hợp
Hoàn thiện công tác quản lý hợp đồng bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ thành phố Hồ Chí Minh :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng /Kinh Thuận Hợp. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
121 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận về quản lý hợp đồng bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thực trạng công tác quản lý hợp đồng bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ thành phố Hồ Chí Minh; Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hợp đồng bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ thành phố Hồ Chí Minh
1.Quản lý hợp đồng2.Bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ3.Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ thành phố Hồ Chí Minh
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Lương Hải
KT9687

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009687;