Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Cao Thảo Uyên
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh :Luận văn thạc sỹ ngành Tổ chức và quản lý vận tải /Nguyễn Cao Thảo Uyên. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
110 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong thành phố; Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh thông qua công ty cổ phần xe khách Sài Gòn; Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại công ty cổ phần xe khách Sài Gòn
1.Dịch vụ vận tải hành khách2. Vận tải bằng xe buýt3. Vận tải hành khách4. Chất lượng dịch vụ vận tải5. Công ty cổ phần xe khách Sài Gòn
1.Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Từ Sỹ Sùa
KT9686

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009686;