Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Grant, Adam
Cho và nhận :Vì sao giúp người đưa ta đến thành công? = Give and take : Why helping others drives our success /Adam Grant ; Phương Thuý, Hoài Nguyên dịch. -Tái bản lần thứ 6. -Tp. Hồ Chí Minh :Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh,2022
303 tr. ;21 cm
Chỉ ra sợi dây gắn kết các mối quan hệ xã hội và nguồn gốc thành công ở việc mang lại thành công cho những người xung quanh; những nguyên tắc mang lại thành công cho những người hết mình vì người khác. Phân tích sự "được" và "mất" khi lựa chọn cách thức làm việc, hành xử đạt hiệu quả cao nhất, và cách thức giữ cho cán cân này thăng bằng
1.Quan hệ xã hội2.Tâm lí học ứng dụng
1.Phương Thuý2.Hoài Nguyên
158.2GR - A

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Cơ bản
Mã xếp giá
D.010054;