Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Moore, Geoffrey A.
Chiến lược marketing cho thị trường công nghệ =Crossing the chasm /Geoffrey A. Moore ; Nguyễn Thu Trang dịch. -H. :Công Thương,2020
263 tr. ;24 cm
Trình bày những chiến lược marketing phù hợp, thậm chí từ bỏ những thói quen marketing khi khởi nghiệp, áp dụng những chiến lược hoàn toàn mới và chuyên biệt đối với thị trường công nghệ
1.Chiến lược marketing2.Trường công nghệ
1.Nguyễn Thu Trang
658.8MO - G

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.010050;