Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Thành Nam
FPT bí lục :Khám phá văn hoá doanh nghiệp tại FPT /Nguyễn Thành Nam, Phan Phương Đạt, Lê Đình Lộc,.... -H. :Nxb. Hà Nội,2021
468 tr. ;24 cm
Giới thiệu mô hình văn hoá doanh nghiệp của Edgar Schein, quá trình hình thành văn hoá doanh nghiệp của FPT, sự tiến hoá của văn hoá tại FPT...
1.Tập đoàn FPT2.Văn hóa doanh nghiệp
1.Phan Phương Đạt2.Lê Đình Lộc3.Nông Thị Bích Vân4.Nguyễn Thu Huệ
338.761NG - N

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.010049;