Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Cott, Christina
250 bài tập ngữ pháp Tiếng Anh :Trình độ sơ cấp và trung cấp /Christina Cott ; Nguyễn Thành Yến dịch. -Tp. Hồ Chí Minh :Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh,2019
178 tr. ;21 cm
Fit in grammar
Gồm 250 bài tập theo từng chủ điểm giúp củng cố kiến thức ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả
1.Tiếng Anh2.Bài tập ngữ pháp3.Ngữ pháp tiếng anh
1.Nguyễn Thành Yến
428.2076CO - C

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Cơ bản
Mã xếp giá
D.010048;