Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Anh Dũng
101 Bí kíp sống sót nơi công sở /Nguyễn Anh Dũng. -H. :Thế giới,2020
331 tr. ;21 cm
Để cho mọi nhân viên, mọi vị sếp không thốt lên từ “giá mà”, nội dung của cuốn sách này, bao gồm 101 tình huống, từ kinh nghiệm quý báu trong và ngoài nước có thể như một chiếc phao giúp bạn “sống sót” giữa muôn trùng dông bão có tên là “áp lực nơi công sở”
1.Áp lực công việc2.Công sở3.Quan hệ đồng nghiệp
650.1NG - D

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Cơ bản
Mã xếp giá
D.010045;