Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Sheetz-Runkle, Becky
Binh pháp Tôn Tử trong kinh doanh :Chiến thắng đối thủ cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường với những chiến lược của Tôn Tử /Becky Sheetz-Runkle ; Hoàng Huấn dịch. -Tp. Hồ Chí Minh :Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh,2022
279 tr. ;21 cm
Đưa ra ví dụ về những kế sách trong tình huống cụ thể của các doanh nghiệp nhỏ với mưu lược của Tôn Tử như: nắm bắt lợi thế, thấu hiểu chính mình và đối thủ, nguyên tắc trên chiến trường, chiến lược dành cho doanh nghiệp nhỏ
1.Chiến lược kinh doanh2.Binh pháp Tôn Tử3.Lập kế hoạch4.Kinh doanh
1.Hoàng Huấn
658.4012SH - B

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.010042;